Το Δίκτυο και το Εργαστήριο διοργανώνουν σειρά σεμιναρίων, συμποσίων και ημερίδων.

  1. Από το 2006 ως το 2017 διοργάνωνε ένα σεμινάριο διδακτορικού επιπέδου με θέμα Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες. Διοργανώνονταν δέκα (10) σεμινάρια κάθε ακαδημαϊκό έτος.
  2. Από το 2017 έως το 2019 διοργανώθηκε κύκλος Συμποσίων ο οποίος διακόπηκε βίαια με την πανδημία του covid-19.
  3. Τέλος, το Δίκτυο έχει διοργανώσει Ημερίδες και Συνέδρια
  4. Το Εργαστήριο και το Δίκτυο, από το 2022 και μετά έχει σχεδιάσει δύο κύκλους σεμιναρίων υπό τους τίτλους:
  • Α. Σεμινάριο νέων ερευνητών (υπεύθυνος Α. Καβασακάλης)

Το σεμινάριο αυτό είναι γενικό και αφορά νέους ερευνητές. Στόχος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ταυτότητας και η δημιουργία μιας επιστημονικής κοινότητας που μπορεί να διαλέγεται και να ανταλλάσσει και να αντιπαραθέτει γνώσεις, αναλύσεις και ερμηνείες.

  • Β. «Hot Potatoes » Seminar (υπεύθυνος Γ. Σταμέλος)

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στη συζήτηση «θερμών» ζητημάτων που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση και τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές που συνήθως δεν συζητιούνται ή προκαλούν έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.