ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
2. Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
3. Μελέτες για Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
4. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και τάσεων
 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (SWOT Analysis, SMART Analysis, Λογικό Μοντέλο, κτλ)
2. Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (αρχική-ενδιάμεση-τελική αξιολόγηση)
3. Σχεδίαση και ανάπτυξη ενδοϋπηρεσιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων/προγραμμάτων οργανισμών/ επιχειρήσεων στη βάση μαθησιακών αποτελεσμάτων
4. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και τάσεων της αγοράς εργασίας
 
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://mopy.upatras.gr/researcher/epodivim/