Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης δέχεται δωρεές σύμφωνα με τις κείμενες νομικές προβλέψεις. Επiκοινωνία με τον Γ. Σταμέλος (stamelos@upatras.gr).