Α. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Β. Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.
 • Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου με στόχο:
  • Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων,
  • Την παροχή υπηρεσιών κατά τα εκ του νόμου εκάστοτε προβλεπόμενα.

Γ. Στοχοθεσία Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες στα πεδία:

 • της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης,
 • της οικονομικής και κοινωνικής διερεύνησης φαινομένων και προβλημάτων,
 • της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
 • της σχεδίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης,
 • της διερεύνησης και ενίσχυσης της σχέσης δια βίου μάθησης, κοινωνικών εταίρων και θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας,
 • της ανάλυσης και εμπέδωσης της δια βίου μάθησης,
 • της ανάλυσης της δια βίου μάθησης ως πυλώνα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης,
 • της αξιολόγησης και πιστοποίησης,
 • της ανάπτυξης της εξωστρέφειας και των διεθνών σχέσεων, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών αλλά και της ευρύτερης περιοχής που τοποθετείται η χώρα.

Το Εργαστήριο στοχεύει στην ανάλυση και ανάπτυξη μεθοδολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού στα πεδία δράσης του.